Acasa

               Aşezată pe Valea – Siretului, comuna Lespezi are o vechime considerabilă. Istoria comunei s-a desfăşurat în strânsă relaţie cu istoria celorlalte aşezări din imediata apropiere.  La 1812, satul Lespezi a fost menţionat în lista de hrisoave ca un centru important pentru schimbul de produse rurale şi ca iarmaroc.

La 1 iunie 1825 ( după alţi autori 1821), un grup de negustori evrei şi armeni au obţinut de la domnitorul Ioniţă – Sandu Sturza un hrisov prin care aveau dreptul să înfiinţeze în acest loc de pe moşiile Siretului, un târg cu numele de „Lespedi”. Această denumire se pare că provine de la lespezile de piatră care se aflau în număr mare în albia şi pe malurile râului Siret.  La înfiinţarea târgului, comunitatea primea gratuit loc pentru sinagogă, baie şi cimitir.

La recensământul din 1860, Lespezi era oficial a 29-a localitate urbană a Moldovei, după numărul populației (1937 locuitori). Încă de atunci, târgul Lespezi, aşezat la o intersecţie de drumuri dinspre Botoşani, Fălticeni, Hârlău, Neamţ, a devenit un centru important de negoţ, unde se vindeau vite, mărfuri autohtone şi străine. Tradiţia se păstrează şi astăzi prin târgul săptămânal de vineri, influenţând dezvoltarea economică a satului şi comunei Lespezi. Iarmarocul anual de Sf. Ilie este de asemenea o sărbătoare tradiţională, păstrată încă din acele timpuri.

Dezvoltarea din punct de vedere economic a târgului Lespezi, ca centru comercial, favorizată de aşezarea geografică, a impus înfiinţarea unei şcoli. Se considera că apropierea de Mănăstirea Probota a ajutat pe unii tineri din comună să deprindă tainele cititului şi scrisului de la călugării de aici, dar în documente nu s-a pomenit de o şcoală propriu-zisă până în 1864.

Începând cu data de 1 septembrie 2017, Liceul Tehnologic Lespezi se transformă în Școala Profesională Lespezi, deoarece nu mai există clase de liceu în componența acesteia, conform deciziei ISJ Iași nr.479/30.08.2017.

De-a lungul anilor, Școala Profesională Lespezi a reuşit să contureze, cu aportul unor dascăli de valoare, imaginea unei şcoli care oferă, pe lângă educaţie aleasă şi perspectiva dezvoltării profesionale a tinerilor din localitate şi zonă.

În localitate şi zonă, învăţământul tehnic are tradiţie de continuitate, începutul fiind în anul 1975 prin înfiinţarea atelierelor interşcolare, unde se formau priceperi şi deprinderi practice pentru elevii din clasele VII, VIII, IX, X.

Școala Profesională  Lespezi asigură pregătirea de bază a tinerilor în domeniul electric. Domeniul de pregătire este electric, școala profesională cu durata de trei ani, specializarea ,,Electrician exploatare joasă tensiune,,.

Colectivul de cadre didactice se caracterizează prin unitate şi echilibru, colaborare între cadrele didactice mai în vârstă cu cele tinere prin îmbinarea armonioasă, eficientă a experienței didactice  cu elanul tineresc.

Școala Profesională Lespezi, este unitate cu personalitate juridică și cuprinde  două structuri, ca urmare a comasării Școlii cu clasele I-IV Dumbrava în anul 2005 și a Școlii cu clasele I-VIII Buda în anul 2009.

În anul şcolar 2017/2018 şcolarizăm elevi pentru următoarele forme de învăţământ preuniversitar: preşcolar, primar, gimnazial, învățământ profesional cu durata de 3 ani (o clasă a IX-a, o clasă a X-a și o clasă a X-a)

            Școala Profesională Lespezi– are 3 corpuri de clădire destinate desfășurării activităților școlare

Corp A –  local școala pentru învățământ gimnazial și profesional  (patru clase gimnaziu, trei clase învățământ profesional);

Corp B –  clădire ateliere și laboratoare școlare pentru formarea în domeniu electric a elevilor de școală profesională;

Corp C –  local grădiniță ( o grupă preșcolari, clasa a II-a și clasa a IV-a);

          Școala Gimnazială Buda – structură a Școlii Profesionale Lespezi cuprinde:

  • 2 grupe învățământ preșcolar;

-3 clase învățământ primar ( din care clasa pregătitoare + clasa a II clasa I, clasa a III-a, clasa a II-a clasa a IV-a cu predare simultană);

-3clase învățământ gimnazial: clasa a V-a+clasa a VI-a, clasa a VII-a, clasa a VIII-a

       Școala Primară Dumbrava – structură a Școlii Profesionale Lespezi cuprinde:

1 grupă învățământ preșcolar;

2 clase învățământ primar (din care clasa pregătitoare+clasa I și clasa a III-a funcționează cu predare simultană).

În școala își desfășoară activitatea un număr total de 37 persoane, din care:

Personal didactic – 30 persoane (26 cadre didactice cu normă de bază în unitate, 4 cadre completare de normă);

Personal didactic auxiliar – 2 persoane;

Personal nedidactic –  7 persoane;

Unitatea școlară dispune de laboratoare și ateliere dotate corespunzător pentru desfășurarea orelor de laborator tehnologic, instruire practică și pregătire practică.

Activitatea instructiv educativă este completată de o bogată activitate extrașcolară și extracurriculară prin participări la concursuri, proiecte, campanii sociale la nivel județean, național. De asemenea există parteneriate de colaborare cu instituții de învățământ din orașul și județul Iasi, din alte județe, instituții guvernamentale și nonguvernamentale, fundații, asociații, Biserică, Jandarmeria, biblioteca comunală,  muzee, ISU Iași, Poliția de proximitate, etc.